Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Zasláním objednávky s povinností platby za online služby, školení, kurzy, semináře, akce dle nabídky, tak i osobní sezení či produkty souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje sedodržovat pravidla v nich uvedená.

 1. Obecná ustanovení
  1.1. Poskytovatelem služeb online či osobních a produktů (předmětů) je Šárka Doležalová Medáčková, IČO: 73724084 se sídlem: Husova 743, Chodov 357 35, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající“).
  1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line služby, osobní sezení či produktu Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující“)
 2. Předmět služby
  2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k video, audio nahrávce ( pokud je součástí dané služby či produktu) osobní konzultaci / kurzu s Poskytovatelem a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele (dále jen „služby“).
  2.2. Ukázková videa, fotografie a texty slouží jako úvod k službám a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa, fotografie a texty pro svoji osobní potřebu zdarma.
 3. Rozsah služby/produktu
  3.1. Uhrazením ceny služby/produktu získává Uživatel právo na přístup k online či osobní konzultaci, online či osobnímu kurzu, produktu poskytovatele v předem smluveném čase za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje. Produkt (obraz) či jiný zhotovený produkt jakožto, ( esence, šperk aj.), je osobně předán či kurýrní službou zaslán dle platného tarifu dané firmy nejdéle do 10 pracovních dnů od jeho úplného zhotovení.
 4. Práva a povinnosti Uživatele
  4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu služby stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, bankovním převodem) nebo hotově v místě konání služby po předchozí domluvě.
  4.2. Uživatel má právo využívat služby, objednané služby a produkty (zakázkové produkty)
  4.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením služby, zdali mu přehrávání video a audio funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným nternetovým připojením. Úhradou objednávky služby Uživatel potvrzuje, že se mu video a audio přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou službu. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.
  4.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.
 5. Objednávka
  5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává službu, produkt jako “předmět koupě” vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele, emailovou zprávou nebo telefonicky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě “službu či produkt“ včetně všech bonusů a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.
 6. Kupní cena, daňový doklad
  6.1. Na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH.
  6.2. Daňový doklad Vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení služby či produktu a je zasílán automaticky na e-mail Kupujícího a to elektronickou formou.
 7. Způsob a forma platby
  7.1. Způsob platby
  Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti STRIPE, Inc., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti STRIPE, Inc.
  7.2. Možnosti plateb
  a) Osobně po předchozí domluvě
  b) Bankovním převodem po domluvě
  7.3. Bonusy
  Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny na webových a facebookových stránkách s podmínkami pro získání. Základní podmínky pro získání bonusu jsou, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.
 8. Garance vrácení peněz
  8.1. Za své služby Šárka Doležalová Medáčková ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.
  8.2. Při objednání služby má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to v rámci časového horizontu do 24 hodin po jeho sjednání (úhradě). Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: spojenisvetu@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury( platby). Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně služby. Částka bude vrácena nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci 30 denní garance vrácení peněz, nemá nárok na bonusy související se službou či produktem.
  8.3. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím emailu sarka@spojenisvetu.cz. Pro podání reklamace či námitky
  není předepsán zvláštní formulář a tak z vyjádření kupujícího musí vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.
 9. Práva a povinnosti Poskytovatele
  9.1. Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému online kurzu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady nebo první splátky kurzovného od Uživatele na svůj účet. Materiály k online kurzu budou zveřejňovány postupně a v návaznosti dle uvedeného postupu daného kurzu.
  9.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele ke službě za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 10. těchto podmínek.
  9.3. Objednáním služby a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších připravovaných akcích a novinkách, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou na adresu sarka@spojenisvetu.cz.
  9.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.
 10. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele
  10.1. Služby jsou autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
  10.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa k službám na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy z video, audio či osobní konzultace v rámci služby, pokud se předem nedomluví jinak a to vždy v písemném provedení (email či textová zpráva) jako dokument o dohodě.. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.
  10.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa a textové dokumenty kurzu umístěna.
  10.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu ke službě. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.
  10.5. V případě prokázaného porušení tohoto článku 10. zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
  10.6. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalého jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení služby. Či produktu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.
 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  11.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete je poskytovateli Šárce Doležalové Medáčkové. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným
  zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
  11.2. Na požádání Vám Šárka Doležalová Medáčková, podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na sarka@spojenisvetu.cz ,kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.
  11.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů
  Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.
  11.4. Možnost odhlášení
  Vaše údaje používáme k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit a to emailovou zprávou s žádostí o zrušení odběru na email sarka@spojenisvetu.cz.
  11.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze poskytovatele služeb Šárka Doležalová Medáčková, IČO: 73724084, se sídlem Husova 743, Chodov 357 35, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal
  informace o připravovaných akcích a možných nabídkách.
  11.6. Cookies
  Poskytovatel používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.
 12. Závěrečná ustanovení
  12.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce služby, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
  12.2. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
  12.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci služeb Poskytovatele jsou určeny výhradně k osobnímu rozvoji a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Pracovní výkon a efektivita práce a jeho osobní či firemní značka je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.
  12.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
  12.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou, elektronické pošty (sarka@spojenisvetu.cz), telefonicky ( +420 732 256 041) či osobně na adrese Husova 743, Chodov 35735
  12.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1.11.2022 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

V případě jakéhokoli dotazu mě neváhejte kontaktovat.